Bandeau gauche
Retour au forum Bourg sous l'Écorce

mon nom chinoi!!

pitibos

Titre :
Jeunot / Jeunette
Pas encore installé
Âge :
16 an, 10 mois, 16 jours
posté par pitibos
le mercredi 23 janvier 2008, 15h31

A Aaron 阿隆 (Ā lōng) Abadie 阿巴迪 (Ā bā dí) Abel 阿贝尔 (Ā bèi ěr) Abélard 阿贝拉尔 (Ā bèi lā ěr) Achille 阿希尔 (Ā xī ěr) Adam 亚当 (Yà dāng) Adolphe 阿道夫 (Ā dào fū) Adrian 阿德里昂 (Ā dé lǐ áng) Adrien 阿德里安 (Ā dé lǐ ān) Agathon 阿加东 (Ā jiā dōng) Agobart 阿格巴尔 (Ā gé bā ěr) Aitor 埃托尔 (Aī tuō ěr) Alain 阿兰 (Ā lán) Alan 阿兰 (Ā lán) Alaric 阿拉里克 (Ā lā lǐ kè) Alban 阿尔邦 (Ā ěr bāng) Albéric 阿尔贝里克 (Ā ěr bèi lǐ kè) Albert 阿尔贝 (Ā ěr bèi) Alcide 阿尔西德 (Ā ěr xī dé) Aldéric 阿尔德里克 (Ā ěr dé lǐ kè) Alex 阿雷克斯 (Ā léi kè sī) Alexandre 亚历山大 (Yà lì shān dà) Alexis 阿列克西 (Ā liè kè xī) Alfred 阿尔弗雷德 (Ā ěr fú léi dé) Alix 阿里克斯 (Ā lǐ kè sī) Amaury 阿毛利 (Ā máo lì) Amédée 阿梅蒂 (Ā méi dì) Amour 阿穆尔 (Ā mù ěr) Anatole 阿纳托尔 (Ā nà tuō ěr) André 昂德烈 (Áng dé liè) Ange 昂热 (Áng rè) Anthony 安托尼 (Ān tuō ní) Antoine 安托万 (Ān tuō wàn) Antonin 安托宁 (Ān tuō níng) Antony 安托尼 (Ān tuō ní) Armand 阿尔芒 (Ā ěr máng) Arnaud 阿尔诺 (Ā ěr nuò) Arnold 阿尔诺德 (Ā ěr nuò dé) Arsène 亚森 (Yà sēn) Arthur 阿尔图 (Ā ěr tú) Asier 阿西尔 (Ā xī ěr) Assetou 阿斯图 (Ā sī tú) Aubin 奥宾 (Aò bīn) Aubouin 奥布昂 (Aò bù áng) Auguste 奥古斯特 (Aò gǔ sī tè) Augustin 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng) Aurélien 奥雷里安 (Aò léi lǐ ān) Axel 阿克瑟尔 (Ā kè sè ěr) Aymé 埃梅 (Aī méi) B Balthasar 巴尔塔萨 (Bā ěr tǎ sà) Baptiste 巴蒂斯特 (Bā dì sī té) Barnabé 巴尔纳贝 (Bā ěr nà bèi) Basile 巴西勒 (Bā xī lè) Bastian 巴斯蒂昂 (Bā sī dì áng) Bastien 巴斯蒂安 (Bā sī dì ān) Ben (Běn) Benjamin 本沙明 (Běn shā míng) Benoît 伯努瓦 (Bó nǔ wǎ) Bernard 贝尔纳 (Bèi ěr nà) Bernie 贝尔尼 (Bèi ěr ní) Bertrand 贝特朗 (Bèi té lǎng) Boris 鲍里斯 (Bào lǐ sī) Breizhlander 布雷兹朗德 (Bù léi zī lǎng dé) Brice 布里斯 (Bù lǐ sī) Bruno 布鲁诺 (Bù lǔ nuò) C Carlos 卡洛斯 (Kǎ luò sī) Casper 卡斯派 (Kǎ sī pài) Cécilien 塞西利安 (Sāi xī lì ān) Cédric 塞德里克 (Sāi dé lǐ kè) Célestin 塞莱斯坦 (Sāi lái sī tǎn) César 塞萨尔 (Sāi sà ěr) Charles 夏尔 (Xià er) Charlie 查利 (Chá lì) Christ 基督 (Jī dū) Christian 克里斯蒂昂 (Kè lǐ sī dì áng) Christophe 克来斯多夫 (Kè lái sī duō fū) Cid 熙德 (Xī dé) Claude 克劳德 (Kè láo dé) Claudy 克劳迪 (Kè láo dí) Clément 克雷芒 (Kè léi máng) Clermont 克莱蒙 (Kè lái mēng) Clovis 克罗维斯 (Kè luó wéi sī) Colin 科琳 (Kē lín) Côme 科姆 (Kē mǔ) Constantin 康斯坦丁 (Kāng sī tǎn dīng) Corentin 科朗汀 (Kē lǎng tīng) Cyprien 西普里安 (Xī pǔ lǐ ān) Cyrille 西里尔 (Xī lǐ er) D Damien 达米恩 (Dá mǐ ēn) Daniel 丹尼尔 (Dān ní ěr) Danny 丹尼 (Dān ní) David 大卫 (Dà wèi) Denis 德尼 (Dé ní) Didier 迪迭 (Dí dié) Dimitri 迪米特里 (Dí mǐ té lǐ) Ditry 迪特里 (Dí tè lǐ) Domi 多米 (Duō mǐ) Dominique 多米尼克 (Duō mǐ ní kè) Donatien 多纳西恩 (Duō nà xī ēn) E Eddie 艾迪 (Aì dí) Edmé 埃德米 (Aī dé mǐ) Edmond 埃德蒙 (Aī dé mēng) Edouard 埃德瓦 (Aī dé wǎ) Elliot 艾略特 (Aì lüè tè) Elouan 埃鸾 (Aī luán) Emerick 埃默里克 (Aī mò lǐ kè) Emile 埃米尔 (Aī mǐ er) Emilien 埃米利安 (Aī mǐ lì ān) Emmanuel 埃曼努埃尔 (Aī màn nǔ āi er) Enguerrand 盎格朗 (Àng gé lǎng) Eric 艾里克 (Aī lǐ kè) Erwan 艾万 (Aì wàn) Ethan 伊覃 (Yī tán) Etienne 伊天 (Yī tiān) Eugène 尤金 (Yóu jīn) Eurydice 欧里底斯 (Oū lǐ dǐ sī) Eustache 欧斯塔施 (Oū sī tǎ shī) Evans 埃文斯 (Aī wén sī) F Fabien 法比安 (Fǎ bǐ ān) Fabrice 法布里斯 (Fǎ bù lǐ sī) Faustin 福斯坦 (Fú sī tǎn) Felix 费利克斯 (Fèi lì kè sī) Fernand 费尔囊 (Fèi ěr náng) Florent 弗劳杭 (Fú láo háng) Florian 弗洛里安 (Fú luò lǐ ān) Francis 弗朗西斯 (Fú lǎng xī sī) Franck 富兰克 (Fù lán kè) François 弗朗索瓦 (Fú láng suǒ wǎ) Frank 弗兰克 (Fú lán kè) Fred 弗雷德 (Fú léi dé) Frédéric 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè) G Gabi 加比 (Jiā bǐ) Gabin 加宾 (Jiā bīn) Gabriel 加布里埃尔 (Jiā bù lǐ āi er) Gaël 盖尔 (Gài ěr) Gaëtan 盖尔唐 (Gài ěr táng) Gaizka 盖兹卡 (Gài zī kǎ) Gaspard 嘉斯帕 (Jiā sī pà) Gaston 卡斯桐 (Kǎ sī tóng) Gatien 盖斯昂 (Gài sī áng) Gauthier 戈蒂耶 (Gē dì yē) Gautier 戈蒂耶 (Gē dì yē) Gédéon 热德昂 (Rè dé áng) Géminy 日米尼 (Rì mǐ ní) Geoffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì) Geoffroy 乔弗瓦 (Qiáo fú wǎ) George 乔治 (Qiáo zhì) Georges 乔治斯 (Qiáo zhì sī) Gérard 杰拉尔 (Jié lā er) Germain 日尔曼 (Rì ěr màn) Gilbert 吉尔贝 (Jí ěr bèi) Gilles 吉勒 (Jí lè) Gillou 吉鲁 (Jí lǔ) Gonzague 贡扎格 (Gòng zā gé) Gratien 格西恩 (Gé xī ēn) Grégoire 格雷古瓦 (Gé léi gǔ wǎ) Gregory 格雷戈里 (Gé léi gē lǐ) Guénolé 格诺雷 (Gé nuò léi) Guilhem 吉兰 (Jí lán) Guillaume 吉约姆 (Jí yāo mǔ) Guillian 格林 (Gé lín) Gustave 古斯塔夫 (Gǔ sī tǎ fū) Guy (Jí) Gwendal 古雯达尔 (Gǔ wén dá ěr) H Henri 亨利 (Hēng lì) Henry 亨利 (Hēng lì) Herbert 赫伯特 (Hè bó té) Hervé 埃尔韦 (Aī ěr wéi) Hippolyte 伊波利特 (Yī pò lì tè) Honoré 奥诺瑞 (Aò nuò ruì) Hubert 于贝尔 (Yú bèi ěr) Hugo 雨果 (Yǔ guǒ) Hugues 雨格 (Yǔ gé) Hyacinthe 亚辛特 (Yà xīn tè) I Ilhan 伊兰 (Yī lán) Ilyès 伊利亚思 (Yī lì yà sī) Imanol 伊马诺 (Yī mǎ nuò) Isaac 伊萨克 (Yī sà kè) J Jacob 雅各布 (Yǎ gè bù) Jacques 雅克 (Yǎ kè) Jarno 贾尔诺 (Jiǎ ěr nuò) Jean (Ràng) Jean-Baptiste 让·巴蒂斯特 (Ràng bā dì sī té) Jean-Claude 让·克劳德 (Ràng kè láo dé) Jean-François 让·弗朗索瓦 (Ràng fú lǎng suǒ wǎ) Jean-Jacques 让·雅克 (Ràng yǎ kè) Jean-Louis 让·路易 (Ràng lù yì) Jean-Loup 让·卢 (Ràng lú) Jean-Luc 让·吕克 (Ràng lǚ kè) Jean-Marc 让·马克 (Rngmk) Jean-Marie 让·玛丽 (Ràng mǎ lì) Jean-Michel 让·米歇尔 (Rangmǐ xiē er) Jean-Paul 让·保尔 (Ràng bǎo ěr) Jean-Philippe 让·菲力浦 (Ràng fēi lì pǔ) Jean-Pierre 让·皮埃尔 (Ràng pí āi er) Jean-Sébastien 让·塞巴斯蒂安 (Ràng sài bā sī dì ān) Jean-Yves 让·伊夫 (Ràng yī fū) Jeannot 雅诺 (Yǎ nuò) Jérémie 杰勒米 (Jié lè mǐ) Jérome 杰罗姆 (Jié luō mǔ) Jésus 耶稣 (Yē sū) Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn) Jocelin 乔斯林 (Qiáo sī lín) Jocelyn 乔斯林 (Qiáo sī lín) Joé (Qiáo) Joël 乔尔 (Qiáo ěr) Joffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì) Johan 约翰 (Yuē hàn) Johann 乔安 (Qiáo ān) Jonas 乔纳斯 (Qiáo nà sī) Jonathan 乔纳唐 (Qiáo nà táng) Jordan 乔丹 (Qiáo dān) Joris 乔里斯 (Qiáo lǐ sī) José 若瑟 (Ruò sè) Joseph 约瑟夫 (Yuē sè fū) Josselin 若瑟兰 (Ruò sè lán) Jules 儒勒 (Rú lè) Julien 茹里安 (Rú lǐ ān) Junior 莒尼奥尔 (Jǔ ní ào ěr) Justin 桔斯汀 (Jú sī tīng) Justinien 桔斯汀尼恩 (Jú sī tīng ní ēn) K Karim 卡利姆 (Kǎ lì mǔ) Kénan 克南 (Kè nán) Kéven 凯文 (Kǎi wén) Kilyann 吉利安 (Jí lì ān) Kyllian 吉利安 (Jí lì ān) L Lambert 朗贝尔 (Lǎng bèi er) Lancelot 郎斯洛 (Láng sī luò) Laurent 洛杭 (Luò háng) Lazare 拉扎尔 (Lā zhā er) Lény 雷尼 (Léi ní) Léo 雷欧 (Léi ōu) Léon 莱昂 (Lái áng) Léonard 雷奥纳尔 (Léi ào nà ěr) Léopold 利奥波德 (Lì ào bō dé) Lilian 利利昂 (Lì lì áng) Lionel 利奥内尔 (Lì ào nèi er) Lisandru 利桑德鲁 (Lì sāng dé lǔ) Loan 罗安 (Luó ān) Logan 露甘 (Lòu gān) Loghan 露甘 (Lòu gān) Lohann 罗安 (Luó ān) Loick 罗伊克 (Luō yī kè) Lorian 劳里昂 (Láo lǐ áng) Lorik 罗里克 (Luó lǐ kè) Lothaire 罗泰荷 (Luó tài hé) Louis 路易 (Lù yì) Louis-Philippe 路易·菲力浦 (Lù yì fēi lì pǔ) Louka 卢卡 (Lú kǎ) Loup (Lú) Lubin 吕彬 (Lǚ bīn) Luc 吕克 (Lǚ kè) Lucas 卢卡 (Lú kǎ) Lucien 吕西安 (Lǚ xī ān) Ludovic 吕多维克 (Lǚ duō wéi kè) Luka 卢卡 (Lú kǎ) M Maciel 马希尔 (Mǎ xī ěr) Maël 马尔 (Mǎ ěr) Malo 马罗 (Mǎ luó) Manuel 曼努埃尔 (Màn nǔ āi ěr) Marc 马克 (Mǎ kè) Marc-Antoine 马尔康托万 (Mǎ ěr kāng tuō wàn) Marc-Olivier 马克·奥利维耶 (Mǎ kè ào lì wéi yē) Marceau 马尔索 (Mǎ ěr suǒ) Marcel 马塞尔 (Mǎ sāi er) Marco 马尔寇 (Mǎ ěr kòu) Marcus 马尔库斯 (Mǎ ěr kù sī) Marius 马里乌斯 (Mǎ lǐ wū sī) Martial 马尔西亚 (Mǎ ěr xī yà) Martin 马丁 (Mǎ dīng) Martine 玛婷 (Mǎ tíng) Matéo 马特欧 (Mǎ tè ōu) Mathias 马提亚斯 (Mǎ tí yǎ sī) Mathieu 玛蒂厄 (Mǎ dì è) Mathis 马蒂斯 (Mǎ dì sī) Matthieu 玛蒂厄 (Mǎ dì è) Maurice 莫利斯 (Mò lì sī) Max 马克斯 (Mǎ kè sī) Maxance 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī) Maxence 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī) Maxime 马克西姆 (Mǎ kè xī mǔ) Maximilien 马克西米利恩 (Mǎ kè xī mǐ lì ēn) Médéric 梅代里克 (Méi dài lǐ kè) Melchior 梅尔邱 (Méi ěr qiū) Michael 米卡尔 (Mǐ kǎ er) Michel 米歇尔 (Mǐ xiē er) Mickaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr) Mikaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr) Milou 米卢 (Mǐ lú) Moïse 莫伊斯 (Mò yī sī) Moncef 蒙塞夫 (Mēng sài fū) N Napoléon 拿破仑 (Ná pò lún) Nathan 纳唐 (Nà táng) Nazaire 纳泽尔 (Nà zé ěr) Néo 尼欧 (Ní ōu) Nestor 内斯特 (Nèi sī tè) Nicodème 尼克戴姆 (Ní kè dài mǔ) Nicolas 尼克拉 (Ní kè lā) Noah 诺阿 (Nuò ā) Noam 诺阿姆 (Nuò ā mǔ) Noan 诺昂 (Nuò áng) Noé 诺伊 (Nuò yī) Noël 诺埃 (Nuò āi) Nolan 诺兰 (Nuò lán) Norbert 诺尔贝 (Nuò ěr bèi) Normand 诺曼 (Nuò màn) O Octave 奥克塔夫 (Aò kè tǎ fū) Odoric 奥多利克 (Aò duō lì kè) Olivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē) Ollivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē) Orville 欧尔维 (Oū ěr wéi) Oscar 奥斯卡 (Aò sī kǎ) P Pamphile 蒡菲 (Páng fēi) Pascal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ er) Patrice 帕特里斯 (Pà tè lǐ sī) Patrick 帕特里克 (Pà tè lǐ kè) Paul 保尔 (Bǎo er) Paul-Loup 保尔·卢 (Bǎo ěr lú) Philippe 菲力浦 (Fēi lì pǔ) Phillipe 菲力浦 (Fēi lì pǔ) Phoenix 菲尼克斯 (Fēi ní kè sī) Pierre 皮埃尔 (Pí āi er) Pierre-Loup 皮埃尔·卢 (Pí āi ěr lú) Pierrick 皮埃里克 (Pí āi lǐ kè) Poupi 普皮 (Pǔ pí) Q Quentin 康汀 (Kāng tīng) R Raphaël 拉斐尔 (Lā fēi er) Raymond 雷蒙 (Léi mēng) Réchard 瑞沙尔 (Ruì shā ěr) Régis 雷吉斯 (Léi jí sī) Réjean 海让 (Hǎi ràng) Rémi 雷米 (Léi mǐ) Rémy 雷米 (Léi mǐ) Rénald 雷纳德 (Léi nà dé) Renan 赫农 (Hè nóng) René 勒内 (Lè nèi) Reynald 雷纳尔德 (Léi nà ěr dé) Richard 理查 (Lǐ chá) Riton 利桐 (Lì tóng) Robert 罗贝尔 (Luō bèi er) Robin 罗宾 (Luō bīn) Rodolphe 罗多尔夫 (Luó duō ěr fū) Roger 罗杰 (Luó jié) Roland 豪朗 (Háo lǎng) Romain 罗曼 (Luō màn) Roman 罗曼 (Luō màn) Romaric 罗马里克 (Luó mǎ lǐ kè) Roméo 罗密欧 (Luō mì ōu) Romuald 罗穆阿德 (Luō mù ā dé) Rudolph 胡多尔夫 (Hú duō ěr fū) Rudy 鲁迪 (Lǔ dí) S Sacha 萨沙 (Sà shā) Sam 山姆 (Shān mǔ) Samuel 萨谬尔 (Sà mù er) Sauveur 苏维尔 (Sū wéi ěr) Seb 塞巴 (Sài bā) Sébastien 塞巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān) Serge 塞尔日 (Sāi ěr rì) Simon 西蒙 (Xī mēng) Soizic 斯瓦兹克 (Sī wǎ zī kè) Soleil 苏蕾 (Sū lěi) Stanislas 斯坦尼斯拉斯 (Sī tǎn ní sī lā sī) Stéphane 斯蒂芬 (Sī dì fēn) Sylvain 西拉维 (Xī lā wéi) Sylvestre 西尔维斯特 (Xī ěr wéi sī tè) T Tanguy 唐吉 (Táng jí) Téo 泰欧 (Tài ōu) Tevaite 特瓦伊特 (Tè wǎ yī tè) Théo 特奥 (Té ào) Théodore 泰奥多尔 (Tài ào duō er) Théodule 特奥督勒 (Té ào dū lè) Théophile 泰奥菲 (Tài ào fēi) thibault 蒂伯 (Dì bó) Thibaut 蒂伯 (Dì bó) Thierry 蒂埃里 (Dì āi lǐ) Thomas 托马 (Tuō mǎ) Tidian 逖迪昂 (Tì dí áng) Timeo 蒂梅欧 (Dì méi ōu) Timothée 蒂莫泰 (Dì mò tài) Tintin 丁丁 (Dīng dīng) Tom 汤姆 (Tāng mǔ) Toni 托尼 (Tuō nī) Trésor 特雷索尔 (Tè léi suǒ ěr) Tristan 特里斯坦 (Tè lǐ sī tàn) Tugdual 图格杜阿勒 (Tú gé dù ā lè) Tylou 缇鲁 (Tí lǔ) U Ugo 雨果 (Yǔ guǒ) Ulysse 尤利西斯 (Yóu lì xī sī) V Valentin 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng) Valère 瓦雷尔 (Wǎ léi ěr) Valéry 瓦雷里 (Wǎ léi lǐ) Vianney 维雅内 (Wéi yǎ nèi) Victor 维克多 (Wéi kè duō) Vincent 樊尚 (Fán shàng) Virgile 维吉尔 (Wéi jí ěr) Vivien 维维恩 (Wéi wéi ēn) W Walter 瓦勒特 (Wǎ lè tè) Wassila 瓦希拉 (Wǎ xī lā) Wilfrid 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé) Wilfried 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé) William 威廉 (Wēi lián) Willy 维利 (Wéi lì) X Xavier 柴维耶 (Chái wéi yē) Y Yanis 亚尼斯 (Yà ní sī) Yaniss 亚尼斯 (Yà ní sī) Yann 雅恩 (Yǎ ēn) Yann 雅恩 (Yǎ ēn) Yannick 雅尼克 (Yǎ ní kè) Yannis 亚尼斯 (Yà ní sī) Yoann 约安 (Yāo ān) Yohan 尤安 (Yóu ān) Yohann 尤安 (Yóu ān) Youri 由梨 (Yóu lí) Yvan 伊万 (Yī wàn) Yves 伊夫 (Yī fū) Yvon 伊冯 (Yī féng) Z Zéphyr 泽飞尔 (Zé fēi ěr)     pour les filles... A Adélaïde 阿代拉伊德 (Ā dài lā yī dé) Adèle 阿黛尔 (Ā dài ěr) Adélie 阿德丽 (Ā dé lì) Adeline 阿德琳 (Ā dé lín) Adriana 阿德里亚娜 (Ā dé lǐ yà nà) Adrienne 阿德里安娜 (Ā dé lǐ ān nà) Agathe 阿加特 (Ā jiā tè) Agnès 阿涅斯 (Ā niè sī) Aimée 艾美 (Aì měi) Aina 艾娜 (Aì nà) Albane 阿尔班 (Ā ěr bān) Alberta 阿尔贝塔 (Ā ěr bèi tǎ) Alberte 阿尔贝特 (Ā ěr bèi té) Alessia 阿莱西亚 (Ā lái xī yà) Alexa 阿蕾科沙 (Ā lěi kē shā) Alexandra 亚历山德拉 (Yà lì shān dé lā) Alexandrine 亚历山德琳 (Yà lì shān dé lín) Alexane 阿蕾克三 (Ā lěi kè sān) Alexiane 阿蕾可西安 (Ā lěi kě xī ān) Alice 爱丽丝 (Aì lì sī) Alicia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà) Aline 阿琳 (Ā lín) Alissa 阿莉萨 (Ā lì sà) Alizée 艾莉婕 (Aì lì jié) Almérinda 阿尔梅林达 (Ā ěr méi lín dá) Aloïs 阿罗伊丝 (Ā luoyī sī) Amance 阿芒丝 (Ā máng sī) Amanda 阿曼达 (Ā màn dá) Amandine 阿芒丁 (Ā máng dīng) Ambre 安波 (Ān bō) Amel 阿梅尔 (Ā méi ěr) Amélie 阿梅丽 (Ā méi lí) Anaé 安娜伊 (Ān nà yī) Anaël 亚纳尔 (Yà nà ěr) Anaëlle 安娜尔 (Ān nà ěr) Anaïs 阿耐斯 (Ā nài sī) Anastasia 阿娜丝塔西亚 (Ā nà sī tǎ xī yà) Andréa 安德丽娅 (Ān dé lì yǎ) Andréanne 昂德蕾安 (Áng dé lěi ān) Andrée 安德蕾 (Ān dé lěi) Ange 昂热 (Áng rè) Angela 安吉拉 (Ān jí lā) Angèle 昂日尔 (Áng rì ěr) Angélique 安热莉克 (Ān rè lì kè) Anik 阿妮克 (Ā nī kè) Anna 安娜 (Ān nà) Annabelle 安娜贝拉 (Ān nà bèi lā) Anne (Ān) Anne-Claire 安·克莱尔 (Ān kè lái ěr) Anne-France 安·弗朗丝 (Ān fú lǎng sī) Anne-Laure 安·罗尔 (Ān luó ěr) Anne-Lise 安·丽丝 (Ān lí sī) Anne-Marie 安·玛丽 (Ān mǎ lì) Anne-Sophie 安·苏菲 (Ān sū fēi) Annette 安妮特 (Ān nī té) Annick 安尼克 (Ān ní kè) Annie 安妮 (Ān nī) Anouchka 阿努什卡 (Ā nǔ shí kǎ) Anouck 阿努克 (Ā nǔ kè) Anouk 阿努克 (Ā nǔ kè) Antoinette 安托瓦内特 (Ān tuō wǎ nèi tè) Apolline 阿波琳 (Ā bō lín) Appoline 阿波琳 (Ā bō lín) Ariana 艾丽安娜 (Aì lí ān nà) Ariane 艾丽安 (Aì lí ān) Arianna 艾丽安娜 (Aì lí ān nà) Arianne 艾丽安 (Aì lí ān) Arielle 艾丽尔 (Aì lì ěr) Arlette 阿尔蕾特 (Ā ěr lěi tè) Armelle 阿尔梅 (Ā ěr méi) Astrid 阿斯特丽德 (Ā sī té lì dé) Athéna 雅典娜 (Yǎ diǎn nà) Aude 奥德 (Aò dé) Audréanne 奥德蕾安 (Aò dé lěi ān) Audrey 奥黛丽 (Aō dài lì) Augustine 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng) Aurane 奥兰 (Aò lán) Aurélie 奥黑莉 (Aò hēi lì) Auriane 奥丽安 (Aò lí ān) Aurore 奥罗尔 (Aò luō ěr) Auxanne 奥科散 (Aò kē sǎn) Axelle 阿克塞拉 (Ā kè sāi lā) Aymerick 艾默里克 (Aì mò lǐ kè) B Babette 芭贝特 (Bā bèi té) Barbara 笆笆拉 (Bā bā lā) Béatrice 贝阿特丽丝 (Bèi ā té lí sī) Bécassine 贝卡辛 (Bèi kǎ xīn) Bénédicte 贝内迪克特 (Bèi nèi dí kè tè) Bérangère 贝朗杰 (Bèi lǎng jié) Bérengère 贝朗杰 (Bèi lǎng jié) Bérénice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī) Bernadette 伯纳蒂特 (Bó nà dì té) Bettina 贝蒂娜 (Bèi dì nà) Betty 贝蒂 (Bèi dì) Beverley 贝弗莉 (Bèi fú lì) Bibi 碧碧 (Bì bì) Bilitis 碧丽蒂丝 (Bì lì dì sī) Blanche 布朗什 (Bù lǎng shí) Blanche-Neige 布朗什·内日 (Bù lǎng shí nèi rì) Blandine 布朗丁 (Bù lǎng dīng) Bleuenn 布勒恩 (Bù lēi ēn) Brigitte 布里吉特 (Bù lǐ jí té) C Camélia 卡梅莉娅 (Kǎ méi lì yà) Camille 卡米耶 (Kǎ mǐ yē) Candice 坎迪丝 (Kǎn dí sī) Candy 康蒂 (Kāng dì) Cannelle 卡内尔 (Kǎ nèi ěr) Capucine 卡普辛 (Kǎ pǔ xīn) Carine 卡琳 (Kǎ lín) Carla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā) Carmen 卡门 (Kǎ mén) Caro 卡罗 (Kǎ luō) Carolane 卡罗兰 (Kǎ luó lán) Carolanne 卡罗兰 (Kǎ luó lán) Carole 卡罗尔 (Kǎ luō er) Caroline 卡罗琳 (Kǎ luó lín) Cassandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā) Cassandre 卡桑德 (Kǎ sāng dé) Catherina 凯特琳娜 (Kǎi tè lín nà) Catherine 凯特琳 (Kǎi tè lín) Cathie 凯缇 (Kǎi tí) Cécile 赛茜儿 (Sài xī er) Cécilia 瑟西莉娅 (Sè xī lì yà) Célestine 塞莱斯汀 (Sāi lái sī tīng) Célia 塞莉娅 (Sāi lì yà) Céline 塞琳 (Sài lín) Chanel 夏奈尔 (Xià nài ěr) Chanelle 夏奈尔 (Xià nài ěr) Chantal 尚塔尔 (Shàng tǎ er) Chantale 尚塔尔 (Shàng tǎ ěr) Charline 沙尔琳 (Shā ěr lín) Charlotte 夏绿蒂 (Xià lǜ dì) Chloé 克罗埃 (Kè luó āi) Christalline 克里斯塔琳 (Kè lǐ sī tǎ lǐn) Christelle 克里斯泰 (Kè lǐ sī tài) Christiane 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān) Christie 克里斯蒂 (Kè lǐ sī dì) Christina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dí nà) Christine 克莉斯婷 (Kè lì sī tíng) Christophine 克莱斯多芬 (Kè lái sī duō fēn) Chrystelle 克里斯泰 (Kè lǐ sī tài) Claire 克莱尔 (Kè lái er) Clara 克莱拉 (Kè lái lā) Clarisse 克拉丽丝 (Kè lā lí sī) Claudia 克劳迪娅 (Kè láo dí yà) Claudie 克劳迪 (Kè láo dí) Claudina 克劳迪娜 (Kè láo dí nà) Claudine 克劳汀 (Kè láo tīng) Claudy 克劳迪 (Kè láo dí) Cléa 克蕾娅 (Kè lěi yà) Clélia 柯蕾丽娅 (Kē lěi lì yà) Clémence 克雷芒丝 (Kè léi máng sī) Clémentine 克雷芒汀 (Kè léi máng tīng) Cléopatre 克蕾奥帕特拉 (Kè lěi ào pà té lā) Clervie 克莱尔维 (Kè lái ěr wéi) Cloé 克罗埃 (Kè luó āi) Clothilde 克洛蒂尔 (Kè luò dì er) Clotilde 克洛蒂尔 (Kè luò dì er) Colette 柯莱特 (Kē lái té) Coline 科琳 (Kē lín) Colombe 科隆 (Kē lóng) Coralie 柯拉莉 (Kē lā lì) Coraline 柯拉琳 (Kē lā lín) Corentine 科朗汀 (Kē lǎng tīng) Corinna 科琳娜 (Kē lín nà) Corinne 科琳 (Kē lín) Cosette 柯塞特 (Kē sāi tè) Cunégonde 酷内恭德 (Kù nèi gōng dé) Cyliane 茜丽安 (Xī lì ān) Cynthia 辛蒂娅 (Xīn dì yà) Cyrielle 西丽尔 (Xī lì ěr) Cyrine 茜琳 (Xī lín) D Dadou 达杜 (Dá dù) Dafnée 达芙妮 (Dá fú nī) Dalila 达利拉 (Dá lì lā) Daniela 丹涅拉 (Dān niè lā) Danièle 丹妮尔 (Dān nī ěr) Danielle 丹妮尔 (Dān nī er) Daphnée 达芙妮 (Dá fú nī) Davina 戴维娜 (Dài wéi nà) Deborah 黛博拉 (Dài bó lā) Delphine 达芬 (Dá fēn) Denise 丹妮丝 (Dān nī sī) Diana 蒂安娜 (Dì ān nà) Diane 迪安 (Dí ān) Didiane 迪迪安 (Dí dí ān) Dominique 多米尼克 (Duō mǐ ní kè) Doriane 多里安 (Duō lǐ ān) Dorianne 多丽安 (Duō lì ān) Dorine 多琳 (Duō lín) Dorothée 多罗泰 (Duō luō tài) E Edith 埃迪特 (Aī dí té) Edmée 埃德米 (Aī dé mǐ) Edna 艾德娜 (Aí dé nà) Edwige 艾德薇日 (Aì dé wēi rì) Églantine 艾格朗汀 (Aì gé lǎng tīng) Eléa 伊莉娅 (Yī lì yà) Eléonore 埃莱奥诺 (Aī lái ào nuò) Eliane 艾莉安 (Aì lì ān) Elie 艾利 (Aì lì) Eliès 艾列丝 (Aì liè sī) Éline 艾琳 (Aì lín) Elisa 爱丽莎 (Aì lí shā) Elisabeth 伊丽莎白 (Yī lí shā bái) Elise 爱丽丝 (Aì lí sī) Elizabeth 伊丽莎白 (Yī lì shā bái) Eloane 艾罗安 (Aì luó ān) Elodie 艾洛蒂 (Aì luò dì) Eloïse 艾萝伊丝 (Aì luó yī sī) Elora 伊劳拉 (Yī láo lā) Elsa 艾尔莎 (Aì ěr shā) Elvire 艾尔维 (Aì erwéi) Emeline 艾米琳 (Aī mǐ lín) Emelyne 艾米琳 (Aī mǐ lín) Émi 艾米 (Aì mǐ) Emilie 艾米莉 (Aì mǐ lì) Emma 艾玛 (Aì mǎ) Emmanuelle 伊曼纽尔 (Yī màn niǔ er) Emmy 艾米 (Aì mǐ) Emna 艾木娜 (Aì mù nà) Enola 婀娜拉 (Ē nuó lā) Enora 伊诺拉 (Yī nuò lā) Erica 艾丽卡 (Aì lí kǎ) Erika 艾丽卡 (Aì lí kǎ) Érina 艾莉娜 (Aì lì nà) Estée 艾丝泰 (Aì sī tài) Estelle 埃斯特尔 (Aī sī té er) Estève 埃斯特夫 (Aī sī tè fū) Esther 以斯帖 (Yǐ sī tiě) Eugénie 欧热妮 (Oū rè nī) Eva 伊娃 (Yī wá) Evangeline 伊文捷琳 (Yī wén jié lín) Évanie 伊范妮 (Yī fàn nī) Evariste 伊瓦莉丝特 (Yī wǎ lì sī tè) Eve 伊夫 (Yī fū) Eveline 艾维琳 (Aì wéi lín) Evelyne 艾芙琳 (Aì fú lín) Évy 艾维 (Aì wéi) F Fabienne 法碧恩 (Fǎ bì ēn) Fanchon 芳淑 (Fāng shū) Fanfan 芳芳 (Fāng fāng) Fanny 范妮 (Fàn nī) Fantine 芳汀 (Fāng tīng) Faustine 福斯汀 (Fú sī tīng) Félicie 菲莉丝 (Fēi lì sī) Fernande 费尔南德 (Fèi ěr nán dé) Flavie 弗拉维 (Fú lā wéi) Flora 弗罗拉 (Fú luō lā) Flore 弗落尔 (Fú luò r) Florence 佛罗伦丝 (Fó luó lén sī) Florentine 弗劳杭汀 (Fú láo háng tīng) Floriane 弗洛莉安 (Fú luò lì ān) Florine 芙罗琳 (Fú luó lín) Flynn 弗琳 (Fú lín) France 弗朗丝 (Fú lǎng sī) Francette 弗朗丝特 (Fú lǎng sī tè) Franciane 弗朗西安 (Fú lǎng xī ān) Francine 弗朗辛 (Fú lǎng xīn) Françoise 弗朗索瓦丝 (Fú lǎng suǒ wǎ sī) Frédérique 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè) G Gabrielle 加布里艾尔 (Jiā bù lǐ ài ěr) Gaëlle 盖尔 (Gài ěr) Gaétane 盖尔覃 (Gài ěr tán) Gaïa 盖娅 (Gài yà) Garance 嘉杭丝 (Jiā háng sī) Geneviève 热纳维耶芙 (Rè nà wéi yē fú) Georgette 乔治特 (Qiáo zhì té) Gérald 杰拉尔德 (Jié lā ěr dé) Géraldine 热拉尔丁 (Rè lā ěr dīng) Germaine 日尔曼 (Rì ěr màn) Gersendre 日尔桑德 (Rì ěr sāng dé) Gertrude 日尔特吕德 (Rì ěr tè lǚ dé) Ghislaine 吉丝莲 (Jí sī lián) Gilberte 吉尔贝特 (Jí ěr bèi té) Gina 吉娜 (Jí nà) Ginette 吉内特 (Jí nèi té) Gisèle 吉赛尔 (Jí sài ěr) Graciane 格拉西安 (Gé lā xī ān) Guillemette 吉耶梅特 (Jí yē méi tè) Guylaine 吉莲 (Jí lián) Gwen 沽雯 (Gū wén) Gwenaëlle 沽雯娜艾 (Gū wén nà ài) Gwendoline 沽雯都琳 (Gū wén dōu lín) Gwenola 古维诺拉 (Gǔ wéi nuò lā) H Harmonie 阿尔莫尼 (Ā ěr mò ní) Hélèna 伊莲娜 (Yī lián nà) Hélène 伊莲 (Yī lián) Hilona 伊罗娜 (Yī luó nà) Hortense 欧尔唐丝 (Oū ěr táng sī) Huguette 于盖特 (Yú gài té) I Inès 伊内丝 (Yī nèi sī) Ingrid 英格丽 (Yīng gé lí) Irène 伊蕾娜 (Yī lěi nà) Irina 伊莉娜 (Yī lì nà) Irma 伊尔玛 (Yī ěr mǎ) Isabella 伊萨贝拉 (Yī sà bèi lā) Isabelle 伊萨贝 (Yī sà bèi) J Jacinte 杰辛特 (Jié xīn tè) Jackie 杰姬 (Jié jī) Jacqueline 杰奎琳 (Jié kuí lín) Jade 贾德 (Jiǎ dé) Janelle 贾内 (Jiǎ nèi) Jasmine 詹斯敏 (Zhān sī mǐn) Jeanette 珍妮特 (Zhēn nī té) Jeanne 让娜 (Ràng nà) Jennifer 珍尼弗 (Zhēn ní fú) Jessica 杰西卡 (Jié xī kǎ) Joanie 乔安妮 (Qiáo ān nī) Joanne 乔安 (Qiáo ān) Jocelyne 乔斯林 (Qiāo sī lín) Joelle 饶爱乐 (Ráo ài lè) Johanna 约安娜 (Yāo ān nà) Johanne 乔安 (Qiáo ān) Joliane 乔丽安 (Qiáo lí ān) Jordane 乔丹 (Qiáo dān) Josée 若瑟 (Ruò sè) Joséphine 约瑟芬 (Yáo sè fēn) Josette 乔塞特 (Qiáo sāi té) Josiane 乔西安 (Qiáo xī ān) Judicaël 朱蒂卡尔 (Zhū dì kǎ ěr) Judith 朱迪特 (Zhū dí tè) Julia 朱丽娅 (Zhū lì yǎ) Julie 朱丽 (Zhū lì) Juliette 茱丽叶 (Zhū lí yè) Justine 桔斯汀 (Jú sī tīng) K Kallisté 卡丽丝特 (Kǎ lí sī té) Karen 凯琳 (Kǎi lín) Karine 卡琳 (Kǎ lín) Karolann 卡罗兰 (Kǎ luó lán) Kassandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā) Katel 卡特 (Kǎ té) Katell 卡特尔 (Kǎ tè ěr) Katia 卡提亚 (Kǎ tí yà) Ketty 凯蒂 (Kǎi dì) Kévina 凯维娜 (Kǎi wéi nà) Kina 琦娜 (Qí nà) Klervi 克莱尔维 (Kè lái ěr wéi) Kya (Jiā) L Laetitia 莱堤西亚 (Lái tí xī yǎ) Laïla 蕾拉 (Lěi lā) Lana 拉娜 (Lā nà) Lara 拉哈 (Lā hā) Larissa 拉莉萨 (Lā lì sà) Laura 劳拉 (Láo lā) Lauralie 劳拉莉 (Láo lā lì) Lauranne 罗兰 (Luō lán) Laure 劳荷 (Láo hé) Laurélie 劳荷莉 (Láo hé lì) Laureline 劳荷琳 (Láo hé lín) Lauréna 罗蕾娜 (Luó lěi nà) Laurence 洛杭丝 (Luò háng sī) Laurène 落莲 (Luò lián) Laurette 罗蕾特 (Luó lěi tè) Laurie 萝莉 (Luó lì) Laurina 劳莉娜 (Láo lì nà) Laurine 劳琳 (Láo lín) Léa 利娅 (Lì yǎ) Léana 蕾安娜 (Lěi ān nà) Léandre 蕾昂达 (Lěi áng dá) Léane 蕾安 (Lěi ān) Leevan 莉凡 (Lì fán) Léone 蕾安 (Lěi ān) Léonie 蕾奥妮 (Lěi ào nī) Léonore 莱奥诺 (Lái ào nuò) Lila 莉拉 (Lì lā) Lilas 莉拉 (Lì lā) Liliane 莉莉安 (Lì lì ān) Lilianne 莉莉安 (Lì lì ān) Lilou 郦露 (Lì lù) Lina 莉娜 (Lì nà) Linda 琳达 (Lín dá) Line (Lín) Lisa 丽莎 (Lì shā) Lisange 丽桑日 (Lí sāng rì) Lise 丽丝 (Lí sī) Lison 莉宋 (Lì sòng) Loana 罗安娜 (Luō ān nà) Loane 罗安 (Luó ān) Loanne 劳安 (Láo ān) Lohane 罗安 (Luó ān) Loïc 罗伊克 (Luō yī kè) Loïca 罗伊卡 (Luó yī kǎ) Loïs 罗伊丝 (Luō yī sī) Lola 罗拉 (Luō lā) Lolita 洛丽塔 (Luò lí tǎ) Lorène 劳伦 (Láo lún) Lorette 劳蕾特 (Láo lěi tè) Loriane 劳丽安 (Láo lí ān) Lorianne 劳丽安 (Láo lí ān) Lorie 劳丽 (Láo lí) Lorine 罗琳 (Luó lín) Lorraine 劳蕾娜 (Láo lěi nà) Lorriane 劳丽安 (Láo lí ān) Lou (Lù) Louane 路安 (Lù ān) Louisa 路易莎 (Lù yì shā) Louise 路易丝 (Lù yì sī) Louisette 路易丝特 (Lù yì sī tè) Luce 吕丝 (Lǚ sī) Lucette 吕塞特 (Lǚ sāi tè) Lucie 露西 (Lù xī) Lucile 露西儿 (Lù xī er) Lucine 吕芯 (Lǚ xīn) Lucrèce 吕克蕾丝 (Lǚ kè lěi sī) Ludivine 吕蒂文 (Lǚ dì wén) Luna 璐娜 (Lù nà) Lydia 莉蒂娅 (Lì dì yà) Lydie 莉蒂 (Lì dì) Lyne (Lín) Lys 莉丝 (Lì sī) Lysange 丽桑日 (Lí sāng rì) Lyséa 莉瑟阿 (Lì sè ā) Lysiane 莉西安 (Lì xī ān) Lysianne 莉西安 (Lì xī ān) M Macha 玛莎 (Mǎ shā) Madeleine 玛德琳 (Mǎ dé lín) Madinina 玛蒂妮娜 (Mǎ dì nī nà) Madisson 玛迪笋 (Mǎ dí sǔn) Maëlann 玛伊兰 (Mǎ yī lán) Maelia 玛艾娅 (Mǎ ài yà) Maëline 玛艾琳 (Mǎ ài lín) Maëlla 玛艾拉 (Mǎ ài lā) Maëlle 玛艾尔 (Mǎ ài ěr) Maëly 玛艾丽 (Mǎ ài lí) Maëlys 玛艾丽丝 (Mǎ ài lí sī) Maëlyss 玛艾丽丝 (Mǎ ài lí sī) Maéna 玛艾娜 (Mǎ ài nà) Maeva 玛伊瓦 (Mǎ yī wǎ) Maeve 玛伊芙 (Mǎ yī fú) Magali 麦格丽 (Mài gé lí) Magalie 麦格丽 (Mài gé lì) Magatte 马卡特 (Mǎ kǎ tè) Magdalène 玛格达雷恩 (Mǎ gé dá léi ēn) Maggy 玛吉 (Mǎ jí) Maguy 玛吉 (Mǎ jí) Mahélie 玛艾莉 (Mǎ ài lì) Maï (Mài) Maïlis 麦丽斯 (Mài lí sī) Maïly 玛伊莉 (Mǎ yī lì) Maïlys 玛伊丽丝 (Mǎ yī lì sī) Maïté 玛伊泰 (Mǎ yī tài) Maiwen 玛伊雯 (Mǎ yī wén) Maïwenn 玛伊雯 (Mǎ yī wén) Malaury 玛罗丽 (Mǎ luó lì) Malorie 玛罗丽 (Mǎ luó lì) Manon 玛侬 (Mà nóng) Manu 马努 (Mǎ nǔ) Maoline 猫琳 (Māo lín) Marceline 玛尔瑟琳 (Mǎ ěr sè lín) Marcelle 玛莎尔 (Mǎ shā er) Margareth 玛格蕾特 (Mǎ gé lèi té) Margaux 玛歌 (Mǎ gē) Margot 玛歌 (Mǎ gē) Marguerite 玛格丽特 (Mǎ gé lí té) Maria 玛丽亚 (Mǎ lì yǎ) Mariana 玛丽安娜 (Mǎ lì ān nà) Marianna 玛丽安娜 (Mǎ lì ān nà) Marianne 玛丽安 (Mǎ lì ān) Marie 玛丽 (Mǎ lì) Marie-Ange 玛丽·昂日 (Mǎ lì áng rì) Marie-Anne 玛丽·安 (Mǎ lì ān) Marie-Antoinette 玛丽·安托瓦内特 (Mǎ lì ān tuō wǎ nèi tè) Marie-Christine 玛丽·克莉斯婷 (Mǎ lì kè lì sī tíng) Marie-Claude 玛丽·克劳德 (Mǎ lì kè láo dé) Marie-Ève 玛丽·艾芙 (Mǎ lì ài fú) Marie-Françoise 玛丽·弗朗索瓦丝 (Mǎ lì fú lǎng suǒ wǎ sī) Marie-Hélène 玛丽·伊莲 (Mǎ lì yī lián) Marie-Jeanne 玛丽·让娜 (Mǎ lì ràng nà) Marie-Josée 玛丽·乔西 (Mǎ lì qiáo xī) Marie-Laure 玛丽·劳尔 (Mǎ lì láo ěr) Marie-Line 玛丽·琳 (Mǎ lì lín) Marie-Neige 玛丽·内日 (Mǎ lì nèi rì) Marie-Noël 玛丽·诺尔 (Mǎ lì uò ěr) Marie-Pier 玛丽·皮尔 (Mǎ lì pí ěr) Marie-Reine 玛丽·蕾娜 (Mǎ lì lěi nà) Marie-Soleil 玛丽·苏蕾 (Mǎ lì sū lěi) Marie-Sophie 玛丽·苏菲 (Mǎ lì sū fēi) Marie-Thérèse 玛丽·特蕾丝 (Mǎ lì tè lěi sī) Marielle 玛丽尔 (Mǎ lì ěr) Mariette 玛丽埃特 (Mǎ lí āi té) Marilou 玛丽璐 (Mǎ lí lù) Marilyne 玛丽琳 (Mǎ lì lín) Marina 玛丽娜 (Mǎ lì nà) Marine 玛琳 (Mǎ lín) Marion 玛丽昂 (Mǎ lì áng) Marjolaine 玛乔莲 (Mǎ qiáo lián) Marjorie 玛乔丽 (Mǎ qiáo lì) Marlène 玛琳 (Mǎ lín) Martha 玛尔塔 (Mǎ ěr tǎ) Marylène 玛丽蕾娜 (Mǎ lì lěi nà) Marylise 玛丽丽丝 (Mǎ lí lí sī) Maryse 玛丽丝 (Mǎ lí sī) Maryvonne 玛丽冯 (Mǎ lì féng) Mathilda 玛蒂尔达 (Mǎ dì ěr dá) Mathilde 玛蒂尔德 (Mǎ dì ěr dé) Mathis 马蒂斯 (Mǎ dì sī) Matisse 马蒂斯 (Mǎ dì sī) Maud 茉德 (Mò dé) Maude 茉德 (Mò dé) Maurane 茉兰 (Mò lán) Maureen 穆琳 (Mù lín) Mauricette 莫里赛特 (Mò lǐ sài té) Maurine 莫琳 (Mò lín) Maxine 玛可欣 (Mǎ kě xīn) Maya 玛雅 (Mǎ yǎ) Mayliss 玛伊莉丝 (Mǎ yī lì sī) Mazarine 玛莎琳 (Mǎ shā lín) Mégane 梅甘 (Méi gān) Méghane 梅甘 (Méi gān) Mélanie 梅兰妮 (Méi lán ní) Mélia 梅丽娅 (Méi lí yà) Mélina 梅莉娜 (Méi lì nà) Mélinda 梅林达 (Méi lín dá) Méline 梅琳 (Méi lín) Melissa 梅莉莎 (Méi lì shā) Mélissandre 梅莉山大 (Méi lì shān dà) Mélodie 梅洛迪 (Méi luò dí) Mélys 梅莉丝 (Méi lì sī) Méryl 梅丽尔 (Méi lì ěr) Mia 米娅 (Mǐ yà) Michèle 米歇勒 (Mǐ xiē lè) Micheline 米舍利娜 (Mǐ shě lì nà) Miléna 米蕾娜 (Mǐ lěi nà) Milie 米丽 (Mǐ lì) Mina 米娜 (Mǐ nà) Mireille 米雷 (Mǐ léi) Monica 莫妮卡 (Mò nī kǎ) Monique 莫尼克 (Mò ní kè) Morgane 莫尔甘 (Mò ěr gān) Moune 穆恩 (Mù ēn) Murielle 穆丽尔 (Mù lí er) Mylène 米莲 (Mǐ lián) Myriam 米里安 (Mǐ lǐ ān) Myrtille 米尔缇 (Mǐ èr tí) N Nadège 娜德日 (Nà dé rì) Nadia 娜迪娅 (Nà dí yà) Nadina 纳迪娜 (Nà dí nà) Nadine 娜丁 (Nà dīng) Naëlle 娜艾尔 (Nà ài ěr) Naéva 娜艾瓦 (Nà ài wǎ) Nancy 南茜 (Nán xī) Naomi 纳奥米 (Nà ào mǐ) Naomie 纳奥米 (Nà ào mǐ) Natacha 娜塔莎 (Nà tǎ shā) Natalina 娜塔丽娜 (Nà tǎ lì nà) Nath 娜特 (Nà tè) Nathalie 娜塔丽 (Nà tǎ lì) Nawelle 娜维尔 (Nà wéi ěr) Néhémie 内艾米 (Nèi ài mǐ) Neige 内日 (Nèi rì) Nélie 内丽 (Nèi lì) Nelly 内丽 (Nèi lì) Nicole 尼科尔 (Ní kē ěr) Ninon 妮侬 (Nī nóng) Noëlla 诺尔拉 (Nuò ěr lā) Noelle 诺尔 (Nuò ěr) Noémie 诺米 (Nuò mǐ) Nolan 诺兰 (Nuò lán) Nolwenn 诺尔文 (Nuò ěr wén) Norah 诺拉 (Nuò lā) O Océane 奥赛安 (Aò sài ān) Océanne 奥赛安 (Aò sài ān) Odette 奥黛特 (Aò dài té) Odile 欧迪勒 (Oū dí lè) Olive 奥利维 (Aò lì wéi) Olivia 奥利维亚 (Aò lì wéi yà) Ombeline 昂贝琳 (Áng bèi lín) Ombline 昂贝琳 (Áng bèi lín) Ondine 昂丁 (Áng dīng) Ophélie 欧菲丽 (Oū fēi lí) Oriane 欧莉安 (Oū lì ān) Orlane 奥尔兰 (Aò ěr lán) P Pascale 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ ěr) Pascaline 帕斯卡琳 (Pà sī kǎ lín) Patricia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià) Paule 宝勒 (Bǎo lè) Paulette 波莱特 (Bō lái té) Pauline 宝林 (Bǎo lín) Peggy 佩吉 (Pèi jí) Pélagie 佩拉吉 (Pèi lā jí) Pénélope 佩内洛普 (Pèi nèi luò pǔ) Perline 佩尔琳 (Pèi ěr lín) Perrine 珀赖因 (Pò lài yīn) Phoenix 菲尼克斯 (Fēi ní kè sī) Pierrette 皮埃蕾特 (Pí āi lěi tè) Poca 波卡 (Bō kǎ) Prescilla 普蕾茜娅 (Pǔ lěi xī yà) Prescillia 普蕾西莉娅 (Pǔ lǐ xī lěi yà) Prudence 普鲁登丝 (Pǔ lǔ dēng sī) R Rachèle 瑞琪儿 (Ruì qí er) Raina 蕾娜 (Lěi nà) Rania 哈妮娅 (Hā nī yà) Raphaelle 拉斐尔 (Lā fēi er) Ravina 拉薇娜 (Lā wēi nà) Raymonde 雷蒙德 (Léi mēng dé) Rébecca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ) Régine 蕾金 (Lěi jīn) Reine 蕾娜 (Lěi nà) Réjane 蕾娅娜 (Lěi yà nà) Renaud 雷诺 (Léi nuò) Renée 蕾妮 (Lěi nī) Rita 莉塔 (Lì tǎ) Rolande 罗朗德 (Luó lǎng dé) Romane 罗曼 (Luō màn) Rosa 萝莎 (Luó shā) Rosaire 罗塞尔 (Luō sāi ěr) Rosalie 萝莎莉 (Luó shā lì) Rose 罗斯 (Luō sī) Roseline 罗斯林 (Luō sī lín) Roselyne 罗丝琳 (Luō sī lín) Roxane 罗克珊 (Luō kè shān) Roxanne 罗克珊 (Luō kè shān) Rozenn 萝森 (Luó sēn) S Sabine 萨宾 (Sà bīn) Sabrina 萨布丽娜 (Sà bù lí nà) Salomé 莎乐美 (Shā lè měi) Samantha 萨曼塔 (Sà màn tǎ) Sandra 桑德拉 (Sāng dé lā) Sandrine 桑德琳 (Sāng dé lín) Sara 萨哈 (Sà hā) Sarah 莎拉 (Shā lā) Sarah 萨哈 (Sà hā) Sasha 萨沙 (Sà shā) Sélène 塞琳 (Sài lín) Séréna 塞雷娜 (Sāi léi nà) Servane 赛尔瓦娜 (Sài ěr wǎ nà) Séverine 塞维琳 (Sài wéi lín) Sibylle 希碧乐 (Xī bì lè) Sidonie 茜多妮 (Xī duō nī) Simone 茜蒙 (Xī méng) Soizic 斯瓦兹克 (Sī wǎ zī kè) Solane 苏兰 (Sū lán) Solange 苏朗诗 (Sū lǎng shī) Soleil 苏蕾 (Sū lěi) Solène 苏莲 (Sū lián) Solenn 苏莲 (Sū lián) Solenne 苏莲 (Sū lián) Sonia 索尼娅 (Suǒ ní yà) Sophie 苏菲 (Sū fēi) Stéphanie 斯蒂芬妮 (Sī dì fēn ní) Stévina 斯特维娜 (Sī tè wéi nà) Susanne 苏珊 (Sū shān) Susie 苏西 (Sū xī) Suzanne 苏珊 (Sū shān) Suzette 苏塞特 (Sū sāi tè) Suzie 苏西 (Sū xī) Sylvaine 茜尔雯 (Xī ěr wén) Sylvette 西尔维特 (Xū ěr wéi tè) Sylviane 西尔维安 (Xī ěr wéi ān) Sylvie 西尔维 (Xī ěr wéi) Syrielle 茜莉艾 (Xī lì ài) T Tabatha 塔芭塔 (Tǎ bā tǎ) Tessa 特萨 (Tè sà) Teva 特瓦 (Tè wǎ) Thalie 塔丽 (Tǎ lí) Thérèsa 特蕾萨 (Tè lěi sà) Thérèse 特蕾丝 (Tè lěi sī) Thylane 缇兰 (Tí lán) Tiffany 蒂凡妮 (Dì fán nī) Tiphaine 蒂菲恩 (Dì fēi ēn) Tya 缇娅 (Tí yà) Typhaine 缇凡 (Tí fán) V Valentine 瓦伦汀 (Wǎ lún tīng) Valérie 瓦莱丽 (Wǎ lái lì) Vanessa 凡妮莎 (Fán nī sha) Vénus 维纳斯 (Wéi nà sī) Vérane 维兰 (Wéi lán) Véronique 维罗妮克 (Wéi luó ní kè) Victoire 维克图阿尔 (Wéi kè tú ā ěr) Violaine 菲奥莲 (Fēi ào lián) Violette 菲奥莱特 (Fēi ào lái tè) Virginie 维吉妮 (Wéi jí nī) Viviane 维维安 (Wéi wéi ān) Y Yaelle 雅尔 (Yǎ ěr) Yénora 耶诺拉 (Yē nuò lā) Yolaine 尤莲 (Yóu lián) Yolande 约朗德 (Yāo lǎng dé) Ysaline 伊萨琳 (Yī sà lín) Yvaine 依凡 (Yī fán) Yveline 伊薇琳 (Yī wēi lín) Yvette 伊薇特 (Yī wēi té) Yvonette 伊佛内特 (Yī fó nèi tè) Yvonne 伊冯 (Yī féng) Ywenn 伊文 (Yī wén) Z Zoé 佐伊 (Zuǒ yī) voici mon prénom voila!! Image Chine-nouvelle.com

Liste de prénoms Prénoms fille Prénoms garçon Prénoms anglais Prénoms allemands Prénoms espagnols Prénoms italiens Prénoms arabes Calligraphie de votre prénom! Une fois votre prénom chinois choisi, faîtes le calligraphier sur une peinture traditionnelle chinoise grace à notre Atelier de Peinture Chinoise. Exemple : Annabelle 安娜贝拉.

Votre nom chinois sur une peinture Calligraphie Chinoise Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois! Éditeur de Calligraphie chinoise Chine-Nouvelle.com Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels. Noms de personnalités Ressources Chine Nouvelle Traduction chinoise de noms de personnalités (politiques, sportifs, monde du spectacle, etc.). Chine-Nouvelle.com Méthodes en ligne Apprendre le chinois Écrire les caractères Fiches de vocabulaire Dictionnaires Chinois - Français Chinois - Chinois Dictionnaire d'exemples Dictionnaire de Chengyu ... tous les dictionnaires Ludique <A class=menu2LinkA href="http://www.chine-nouvelle.com/blog" alt="Blog">Blog Peinture chinoise Cuisine chinoise Parler chinois Prénom chinois Astrologie Signe chinois Horoscope quotidien Calligraphie Tatouage chinois Caricatures Boutique en ligne Pékin 2008 Le Chinois Actu chinoise annotée Caractères chinois Chansons chinoises Proverbes chinois Poésie chinoise Ressources Apprendre le cantonais Outils Annotation Ecrire en Chinois Ecrire en Pinyin Calligraphier un texte Créer son sceau chinois <A class=menu2LinkA href="http://www.chine-nouvelle.com/outils/convertisseurs.html" alt="Convertisseurs">Convertisseurs Chinois » Pinyin Traditionnel » Simplifié Simplifié » Traditionnel Pinyin avec marque ... tous les outils La Chine Revue de presse Articles illustrés Généralités Voyage en Chine Information Liens Annuaire Forum Club Chine Contact Qui sommes-nous? Plan du site

mielpops

Titre :
Esprit des forêts (Robins loufoques, mode mesquin)
Pas encore installé
Âge :
18 an, 5 mois, 10 jours
posté par mielpops
le mercredi 23 janvier 2008, 22h10
Super tout çà, dommage qu'il n'y ait pas le mien (Raphaël au masculin bien entendu, :p)

Nut#nut

Titre :
Esprit des forêts
Pas encore installé
Âge :
19 an, 11 jours
posté par Nut#nut
le mercredi 23 janvier 2008, 22h23
Raphaël 拉斐尔 (Lā fēi er)
C'est pas ça?

mielpops

Titre :
Esprit des forêts (Robins loufoques, mode mesquin)
Pas encore installé
Âge :
18 an, 5 mois, 10 jours
posté par mielpops
le jeudi 24 janvier 2008, 06h59
Je sais pas, je ne le parle pas couramment (:p)

pitibos

Titre :
Jeunot / Jeunette
Pas encore installé
Âge :
16 an, 10 mois, 16 jours
posté par pitibos
le jeudi 24 janvier 2008, 13h25
si si c'est bien sa.
Partagez